De gemeente Medemblik heeft haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) weer op orde, waardoor het verscherpte toezicht van de provincie Noord-Holland niet langer van toepassing is. In 2022 stelde de provincie verscherpt toezicht in, omdat de kwaliteit van de VTH-taken en het beleid daaromtrent tekortschoot. Dankzij een samenwerking met de provincie en een verbeterslag is een positieve jaarcontrole in 2023 bereikt. Een investering in het ambtelijk apparaat heeft ook bijgedragen aan deze vooruitgang.

De VTH-strategie voor de komende jaren is in juli vastgesteld, inclusief een uitvoeringsprogramma dat uiteenzet hoe middelen en personeel worden ingezet voor de reguliere taken. De doelstellingen omvatten het terugdringen van illegale bewoning, vermindering van lasten onder dwangsom, tegengaan van overlast door knalapparaten, betere toetsing van evenementen en verbeterde advisering aan de Veiligheidsregio.

Om de illegale bewoning aan te pakken, ondanks een capaciteitstekort, geeft het college prioriteit aan specifieke werkzaamheden gebaseerd op prioriteiten en risicoanalyses. Er is een achterstand in dossiers over illegale bewoning, en een raadsvoorstel om dit aan te pakken is in voorbereiding. Dit voorstel is een reactie op een recent aangenomen motie van de raad.

Daarnaast legt het college meer nadruk op brandveiligheidscontroles en omgevingsvergunningscontroles. Het gaat hierbij niet om een achterstand in de verwerking van vergunningen, maar om het afronden daarvan. In samenwerking met de brandweer zijn panden waar brandveiligheid een issue is, bezocht. In het komende jaar ligt de focus op het bezoeken van panden waar overnacht wordt, zoals verzorgingshuizen en kinderdagverblijven.

Burgemeester Michiel Pijl erkent dat er nog uitdagingen zijn, maar benadrukt vooral de vooruitgang die geboekt is.